Käyttöehdot

AtlasTV -käyttöehdot
1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN
1.1 Soveltamisala:
AtlasTV:n (jäljempänä "Palvelu(t)") ovat ComSport Production Oy:n tuottamia ja AtlasTV:n verkossa julkaisemia palveluita. Palvelut koostuvat maksuttomista osioista ja maksullisista osioista. Palvelun maksullisista osioista käytetään näissä ehdoissa jäljempänä termiä "Maksullinen palvelu". Joidenkin Palvelun osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä.
Näitä käyttöehtoja sovelletaan AtlasTV:n ja asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee asiakkaan oikeutta käyttää Palvelua. Mikäli mahdolliset Palveluun sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.
Käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Mikäli palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön ja on tietoinen näiden käyttöehtojen sisällöstä.
Palvelun kautta voidaan tarjota myös pääsy kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja materiaaleihin. Tällaisiin kolmansien tarjoamiin palveluihin ja materiaaleihin sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi kyseisen palveluntarjoajan käyttöehtoja ja niistä vastaa kyseinen ulkopuolinen palveluntarjoaja. Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota verkko-osoitteeseen sekä verkko-osoitteessa mahdollisesti oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin, voidakseen varmistua onko kyseinen palvelu osa AtlasTV:n tarjoamaa palvelua vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.
1.2 Muut sovellettavat ehdot:
Sen lisäksi, mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, asiakas sitoutuu noudattamaan AtlasTV:n mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä AtlasTV:n tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä.
2. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO
Sopimus Palvelun tai sen tietyn osan käytöstä syntyy, kun asiakas on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan Palveluun ja hyväksynyt käyttöehdot, tai kun AtlasTV on hyväksynyt asiakkaan tilauksen tai kun asiakas muutoin ryhtyy käyttämään Palvelua. Myöhemmin tilattavat palvelut (mahdollisine erityisehtoineen) tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.
3. PALVELUJEN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ
3.1 Palvelujen toimittaminen ja käyttöönotto:
AtlasTV toimittaa Palvelun asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelun käyttö voi joiltain osin tapahtua käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja voi edellyttää rekisteröitymistä. Ellei toimitusajasta ole muuta sovittu, AtlasTV toimittaa Palvelut kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä. Palvelujen käyttöönotto on mahdollista palvelukohtaisesti ilmoitetun ajan. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää, että asiakas on huolehtinut laitteidensa ja muiden asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja toimivuudesta - ja ettei muu tässä sopimuksessa mainittu syy (kuten esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuva syy) estä Palvelun toimittamista tai käyttöönottoa.
AtlasTV:llä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Mikäli AtlasTV lopettaa Maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle asiakkaalle, sitoutuu AtlasTV palauttamaan asiakkaalle määrän, joka vastaa asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 10 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa AtlasTV:lle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

3.2 Palvelujen käyttö:
Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palveluun mahdollisesti yhteydessä olevien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille tai AtlasTV:lle. AtlasTV voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.
Asiakas saa palveluihin näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Palvelu on asiakaskohtainen eikä sitä saa lainata, vuokrata, pantata, välittää tai muutoin luovuttaa kolmannelle tai muutoin käyttää sopimuksen vastaisesti. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää palveluja AtlasTV:n tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Mahdollisen kopiosuojauksen kiertäminen tai sen yritys on kielletty.
Asiakas vastaa sopimuksen mukaisista velvoitteista ja maksuista myös silloin, jos joku muu kuin asiakas on käyttänyt asiakkaan tilaamia palveluja - ellei asiakas osoita, että kolmannen osapuolen käyttö on tapahtunut oikeudettomasti ilman asiakkaan myötävaikutusta.
3.3 Tunnisteet:
Asiakkaan AtlasTV:ltä käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) säilyvät AtlasTV:n omistuksessa eikä asiakkaalla ole oikeuksia niihin sopimuksen voimassaolon päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos tunnisteet joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä AtlasTV:lle. Asiakas vastaa Palvelun maksuista siihen asti, kunnes ilmoitus on tehty. AtlasTV:llä on oikeus sulkea asiakkaan pääsy Palveluun välittömästi saatuaan tiedon siitä, että tunnisteet ovat joutuneet kolmannen haltuun tai kadonneet.
AtlasTV:llä on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät. AtlasTV voi vaihtaa tietyissä tilanteissa tunnisteet myös asiakkaan pyynnöstä, jolloin vaihtamisesta peritään maksu.
4. PALVELUN TOIMINNALLISUUS JA MUUTOKSET PALVELUISSA
4.1 Yleinen toiminnallisuus:
AtlasTV tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa tai muutoin määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. Palvelut tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin ne ovat” eikä AtlasTV anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä AtlasTV takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.
4.2 Muutokset Palvelussa:
AtlasTV pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. AtlasTV:llä on oikeus tehdä Palveluun, sen tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos muutokset edellyttävät kesken sopimuskauden muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä asiakkaan toimesta, AtlasTV pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen Palvelussa tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.
4.3 Huolto ja ylläpito:
AtlasTV:llä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta asiakkaalle keskeyttää asiakkaan pääsy Palveluun tai muutoin keskeyttää Palvelun toimittaminen, jos se on tarpeen verkon tai Palvelujen kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, teleliikenteen turvaamiseksi tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. AtlasTV pyrkii ajoittamaan mahdolliset keskeytykset siten, että niistä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa sekä huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostuisi pitkäaikaiseksi. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä tässä kohdassa 4.3 sanotuista keskeytyksistä AtlasTV pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi Palvelussa.
4.4 Palvelun muu keskeyttäminen:
AtlasTV:lläon, sen lisäksi mitä muualla tässä sopimuksessa on sanottu, oikeus viivytyksettä ja ennalta ilmoittamatta keskeyttää ja estää sellainen Palvelun käyttö ja tietoliikenne sekä poistaa sellainen materiaali, jonka kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka muutoin ilmeisesti loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa verkon tai Palvelun tietoturvaa tai -suojaa, haittaa sen muita käyttäjiä tai muita kolmansia tai AtlasTV:tätaikka on muutoin sopimuksen tai kohdassa 1.2 sanottujen ohjeiden tai käyttöehtojen vastaista. Palvelun käytön edellä kuvattu estäminen ei vapauta asiakasta Palvelun maksujen maksamisesta.
4.5 AtlasT:n vastuu Palvelun häiriöistä:
Mikäli asiakkaalle toimitetun maksullisen palvelun käyttö estyy AtlasTV:n vaikutuspiirissä ja vastuulla olevasta Palvelun häiriöstä johtuen kokonaan tai oleellisilta osin, asiakkaalla on hyvityksenä oikeus Maksullisen palvelun käyttöoikeuden pidennykseen keskeytystä vastaavalla ajalla. Mikäli Palvelun virhettä ei voida korjata kohtuullisessa ajassa, eikä käyttöajan pidennyksen voida kokonaisarviossa kohtuudella katsoa muodostavan oikeasuhtaista hyvitystä yksittäistapauksessa, esimerkiksi 24-tunnin kertatilauksissa, asiakkaalla on hyvityksenä oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen. AtlasTV ei vastaa Asiakkaan laitteistosta tai nettiyhteydestä aiheutuvista häiriöistä. Hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että asiakas ilmoittaa estymisestä AtlasTV:hen viivytyksettä.
5. TIETOTURVALLISUUS
Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. AtlasTV ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelujen ja asiakkaan tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen AtlasTV:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.
6. HINTA JA MAKSUEHDOT
Maksullisen palvelun hinnat päättää AtlasTV. Maksullisen palvelun hinta määräytyy kulloinkin voimassaolevan Nelosen hinnaston mukaan, ellei Maksullisen palvelun hinnasta ole muutoin nimenomaisesti muuta sovittu. Maksullisen palvelun hintaa voidaan kesken tilausjakson muuttaa kohdassa 7.1 kuvatulla tavalla.
7. SOPIMUKSEN EHTOJEN MUUTTAMINEN
7.1 Muutokset sopimuksen ehdoissa:
Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. AtlasTV :lla on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelun välityksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja Maksullisia palveluja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.
7.2 Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista johtuvat muutokset:
AtlasTV :lla on lisäksi oikeus muuttaa sopimusta, mukaan lukien hintoja ja laskutusperusteita lainsäädännön, valuuttakurssien ja verojen (kuten arvonlisäveron) ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, AtlasTV :nvaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.
8. VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS
8.1 AtlasTV :nvastuusta ja vastuunrajoituksesta:
AtlasTV on vastuussa asiakkaalle AtlasTV :ntuottamuksesta aiheutuneista, asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. AtlasTV on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin asiakkaan kärsimä vahinko ylittää tämän sopimuksen mukaisesti asiakkaalle mahdollisesti annetun hyvityksen.
AtlasTV ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappiosta, tiedon ja tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä ja niistä aiheutuneista tappioista. AtlasTV :n vastuu kaikista vahingoista rajoittuu, mahdollinen hyvitys mukaan luettuna, aina enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään. Selvyyden vuoksi todetaan, että AtlasTV ei ole korvausvelvollinen sellaisista Palvelun häiriöistä, jotka eivät oikeuta kohdassa 4.5 määriteltyyn hyvitykseen. Vahingonkorvausta on vaadittava AtlasTV :ltä kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.
AtlasTV vastaa Palveluun ComSport Production Oy:n  sisällöstä. AtlasTV ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.
AtlasTV ei ole vastuussa asiakkaalle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, asiakkaan toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai kytkemisestä, asiakkaan huolimattomuudesta, asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuualueeseen kuuluvasta seikasta tai muusta AtlasTV :n vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä ja puutteellisuuksista.
8.2 Asiakkaan vastuusta:
Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole sopimuksen (mukaan lukien kohdan 1.2 mukaisten ohjeiden ja käyttöehtojen), lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, AtlasTV:lle, AtlasTV :n sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan AtlasTV :lle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan 8.2 vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.
8.3 Ylivoimainen este:
Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.
9. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN
Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat AtlasTV:lla  tai sen sopimuskumppaneilla, lukuun ottamatta asiakkaan tai kolmannen osapuolen palveluihin tuottamaa materiaalia. Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman AtlasTV:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.
AtlasTV:lla  on oikeus käyttää ja uudelleen julkaista sekä muutoin saattaa yleisön saataviin korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan asiakkaan Palvelun kautta julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) tai muutoin Palveluun lähettämää tai välittämää aineistoa Palvelussa, AtlasTV :n tiedonvälitys-, pr- tai muussa liiketoiminnassa. Tietolähde on mainittava hyvän tavan mukaisesti.
10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
10.1 Sopimuksen voimassaolo:
Ellei Palveluun sovellettavissa erityisehdoissa tai muutoin nimenomaisesti ole muuta sovittu, sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Maksullisia palveluja koskevilta osin sopimus on voimassa tilatun jakson ellei nimenomaisesti ole muuta sovittu.
Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on palvelujen muuttamisesta ja lopettamisesta sanottu, AtlasTV voi irtisanoa sopimuksen myös lyhyemmällä irtisanomisajalla, mikäli AtlasTV :n ja kolmannen osapuolen välinen sopimus tai asiakkaasta johtuva (erimerkiksi asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai hänen omaisuutensa on haettu luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai asiakkaalla on muutoin vakavia taloudellisia vaikeuksia) tai muu AtlasTV :stä riippumaton syy tätä edellyttää. Asiakkaan mahdollisesti jo suorittama suoraan irtisanottavaan Maksulliseen palveluun kohdistuva palvelumaksu hyvitetään siltä osin kun maksu kohdistuu sopimuksen päättymisajankohdan jälkeiseen aikaan ja ylittää 10 euroa.
10.2 Sopimusrikkomus:
Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on Palvelun vastaanoton ja pääsyn estämisestä sanottu, AtlasTV :llä on oikeus asiasta ennalta ilmoittamatta estää asiakkaan pääsy Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto (esimerkiksi sulkemalla palvelu) ja/tai kirjallisesti purkaa sopimus välittömin vaikutuksin (kokonaan tai osittain), mikäli asiakas rikkoo sopimusta eikä korjaa rikkomustaan viivytyksettä AtlasTV :ltä huomautuksen saatuaan. Jos rikkomus on olennainen, Palvelun vastaanotto tai pääsy Palveluun voidaan estää ja/tai sopimus voidaan purkaa välittömästi ilman korjauskehotusta. Palvelun vastaanoton ja pääsyn estäminen ei vapauta asiakasta palvelumaksujen maksamisesta. AtlasTV :lla on oikeus purkaa sopimus etenkin, jos 1) asiakas on syyllistynyt maksuviivästykseen eikä ole 14 päivän kuluessa maksukehotuksen saatuaan maksanut erääntynyttä satavaa; 2) asiakas käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu haittaa AtlasTV :n tai AtlasTV :n sopimuskumppanin verkolle tai laitteistolle tai muille käyttäjille tai kolmansille; 3) Palvelu on toimitettu asiakkaan antamien virheellisten tietojen perusteella.
10.3 Päättymisen seuraus:
Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät sellaiset sopimusehdot voimaan (kuten oikeus vahingonkorvauksen perimiseen sopimuksen voimassaoloaikana aiheutetusta vahingosta), joiden on tarkoitettu olevan voimassa myös sopimuksen (muusta) päättymisestä huolimatta.
11. ASIAKASTIEDOT
11.1 Asiakkaan antamat tiedot:
Asiakkaan tulee antaa AtlasTV :lle pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa asiakkaan tietojen muutoksista AtlasTV:lle. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.
11.2 Henkilötietojen käsittely:
AtlasTV käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

11.3. Evästeiden käyttö
Palvelussa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

12. ERIMIELISYYDET
Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Asiakas voi lisäksi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

13. MUUTA
13.1 Sopimuksen siirto:
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman AtlasTV :n suostumusta. AtlasTV :lla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle. AtlasTV :lla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.
13.2 Ehtojen voimassaolo:
Nämä ehdot tulevat voimaan 1.5.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. AtlasTV  pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja.
14.6 Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö:
Tällä sopimuksella ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.
14.7 Asiakkaan vakuutus:
Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin sopimusehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia muita sopimusehtoja.